سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سارا باقری – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
امیرحسین بقایی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
سیدمهدی نبئی – مربی گروه باعبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده:
یکی از مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک قابلیت کم جذب آهن با وجود فراوانی مقدارکل آن دراین مناطق است و مشکلات عدیدهای از جمله کلروز آهن ایجاد کرده است. از سویی درسالهای اخیر مناطق گسترده ای از دنیا تحت تأثیر آلودگی عناصر سنگین قرار گرفتهاند. آلودگی خاک به دلیل تاثیر مستقیم در تولید محصولات کشاورزی و تغذیه موجودات، بسیار حائز اهمیت است. یکی از مشکلات موجود تغذیه آهن مدیریت تغذیهای این عناصر در مناطق آلوده میباشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سرباره و ورمی کمپوست بر مقدار آهن قابل عصارهگیری با EDTA به صورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامن تصادفی صورت گرفت. تیمارهای مورد آزمایش در این تحقیق عبارتست از کاربرد مقادیر ۰ ۰V ( 5 ،) ۱V (، و ۰۰ ۲V ) کود ورمیکمپوست، سرباره شرکت فولاد مبارکه به مقدار ۰ ۰S و۰٫۵ S1 درصد وزنی خاک و خاک آلوده به مقددار ۰ ۰dC ( 5 ،) ۵dC (00 ،) ۱۰Cd (05 ،) ۱۵Cd میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بود. بعد از گذشت ۰۰ روز از آلوده کردن خاک و اضافه کردن سرباره آهن مقدار آهن قابن عصارهگیری با EDTA اندازهگیری شداضافه کردن کردن ۰۵ و ۰۰ تن در هکتار کود به ترتیب باعث افزایش ۳۵٫۰ و ۰۱٫۰۳ درصدی کربن آلی شد. همچنین افزودن سرباره آهن به مقدار ۰٫۵ درصد وزنی خاک Soil-Fe-EDTA را ۳۵٫۳۸ درصد افزایش داد. بیشترین مقدار آهن قابن عصارهگیری در خاک غیر آلوده همراه با کاربرد ۰۰ تن در هکتار کود ورمیکمپوست غنی شده با سیرباره مشاهده شد، این در حالی است که کمترین مددار Soil-Fe-EDTA در خاک فاقد کاربرد سرباره و کود ورمی کمپوست آلوده با ۵ میلی گرم کادمیوم دیده شد. نتایج کلی این تحدیدحاکی از آن است که کاربرد سرباره آهن در خاک به عنوان کود مکملی جهت غنیسازی ورمیکمپوست میتواند، باعث افزای مقدار آهن قابل دسترس گیاه در خاک آلوده به فلز سنگین از جمله کادمیوم شود.