سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید بهروز قائمی – کارشناس ارشد متالورژی ، دانشگاه تربیت مدرس.
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی ، دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی ، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:

مهمترین عامل استحکام بخش در سوپر آلیاژها، فاز Ýمی باشد. استحکام حاصل از رسوبات Ý، به اندازه، کسر حجمی، مورفولوژی و توزیع آنها بستگی دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر سرعت سرد کردن از دمای انحلال بر مورفولوژی، اندازه و توزیع رسوبات Ý بررسی شده است. نمونه های یک سوپر آلیاژ پایه نیکل ریختگی پس از عملیات انحلال، با سرعت های مختلف سرد شدند. با مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز تصویری ریزساختار آنها بررسی شد. نتایج نشان داد در سرعتهای سرد کردن زیاد، رسوبات به صورت تک اندازه ای، کوچک و با دانسیته بالا تشکیل می شوند. با کاهش سرعت سرد کردن، رسوبات درشد بر شده و دانسیته آنها کاهش می یابد و شرایط برای ناپایداری شکلی رسوبات فراهم می شود. در سرعتهای متوسط رسوبات با توزیع دو اندازه ای تشکیل می شوند. تغییرات توزیع اندازه رسوبات به اثر سرعت سرد کردن بر فوق اشباعیت ایجاد شده، ارتباط داده شد.