سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید اختراعی طوسی – استادیار گروه مهندسی مکانیک, دانشکده مهندسی, دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا ارسنجانی – کارشناسارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله روش تحلیل عددی موسوم به روش حجم کنترلیFVM)توسط یکنرم افزار کاربردی تحت عنوان سوپرفرجSuper Forgeبرای شبیه سازی فرآیند پرسکاری یکاستوانه مدور و کوتاه بکار گرفته شده است. در هنگام استخراج و ارائه نتایج تاثیر سرعت پرسکاری روی فرآیندهای آهنگری سرد و گرم درکانون توجه بوده است. بدین منظور نمودارهای توزیع دما, تنش و جریان ماده در سرعتهای مختلف پرسکاری استخراج, ارائه و تشریح گردیدهاند. نتایج تحلیل در بسیاری از موارد با نتایج روش عناصر متناهیFEM)و در برخی موارد نیز با دیگر تحلیلهای نظری موجود مقایسه شدهاند. مقایسههای انجام شده مؤید صحت و دقت روش میباشد. نتایج این تحقیق همچنانکه انتظار میرود حاکی از اثر قابل ملاحظه سرعت پرسکاری روی نیروی پرسکاری و شکل نهائی محصول میباشد.