سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حشمت اله خسروی نیا – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
آرش آذرفر – مربی (دانشجوی دکتری) گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
مرتضی مهوار حسینی – کارشناس گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده:

منظور تعیین اثر سطح علوفه ( ۱۰ و ۲۰% ) ، سطح چربی (۲ و ۴%) ومنبع چربی (پودر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب، اسید چرب سویا و پیه ) بر افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، اجزای
چربی خون، اجزای اصلی چربی لاشه و ابعاد ظاهری بدن در بره های نر لری، آزمایشی فاکتوریل (۳×۲×۲) با مجموع ۱۴ تیمار (با در نظر گرفتن ۲ جیره شاهد فاقد چربی، اما حاوی ۱۰ و ۲۰ % علوفه )و ۴ تکرار در قالب یک طرح کاملا تصادفی به اجرا رسید . ارتفاع سینه از سطح زمین برای جیره هایی با ۲ درصد چربی، به طور معنی داری بیش از جیره های حاوی ۴ درصد چربی بود (۰/۰۵>P) .منبع چربی تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک، وزن نهایی و وزن لاشه داشت (۰/۰۱>P) اثر متقابل سطح چربی × سطح علوفه بر وزن نهایی و وزن لاشه معنی دار بود (۰/۰۵>P) . محیط دور دنبه و ارتفاع بدن در محل شانه ها اختلاف معنی داری برای اثرات متقابل بین سطح چربی × نوع چربی و سطح علوفه × نوع چربی نشان دادند (۰/۰۱>P) . وزن اولیه بره، تاثیر معنی داری بر وزن نهایی و وزن لاشه داشت (۰/۰۵>P) . جیره ها ی حاوی ۴% پیه منجر به عملکرد لاشه بالاتری شدند . بازده لاشه بره های تغذیه شده با جیره های حاو ی ۴% چربی بطور معنی داری بالاتر از سایر جیره ها بود (۰/۰۵>P) وزن دنبه بطور معنی داری تحت تاثیر وزن زنده قبل از کشتار قرار گرفت (۰/۰۰۱>P) . نسبت دنبه به لاشه نیز بطور معنی داری تحت تاثیر اثرات متقابل سطح علوفه × سطح چربی و نوع چربی × سطح چربی قرار گرفت(۰/۰۵>P) . جیره های حاوی ۴% چربی منجر به تفاوت معنی دار تولید ۱ درصد چربی احشایی بیشتر در مقایسه با جیره های شاهد و جیره های حاوی ۲ درصد چربی شدند (۰/۰۵>P) . نتیجه گیری می شود که چربی حیوانی برای تامین بخشی از نیاز انرژی در جیره بره پرواری، بر روغن های گیاهی ارجح است . ترکیب ۲۰ % علوفه و ۴% پیه بعنوان منبع چربی در جیر ه های بره های پرواری منجر به عملکرد بهتری شد. اجزاء چربی خون بره های پرواری برای طولانی مدت تحت تاثیر نوع و میزان چربی جیره (تا ۴%) قرار نگرفت. میزان ۴% چربی حیوانی (پیه) در جیره منجر به وزن و بازده بالاتر لاشه شد و این اثر مثبت می تواند مستقل از افزایش وزن دنبه باشد.