مقاله اثر سطوح توازن کاتيون آنيون و پروتئين جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي و هماتولوژي خون جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح توازن کاتيون آنيون و پروتئين جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي و هماتولوژي خون جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروليت
مقاله پروتئين
مقاله فراسنجه هاي بيوشيميايي
مقاله تنش گرمايي
مقاله جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني راد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين و توازن کاتيون آنيون در جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي به روش فاكتوريل ۳´۳ در قالب طرح كاملا تصادفي با ۳ تكرار براي هر تيمار (۴۸۶ قطعه جوجه گوشتي سويه راس) به مدت ۴۲ روز بر عملکرد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون انجام گرديد. نه جيره حاوي سه سطح پروتئين مطابق با NRC، %۹۰ و %۸۰ مقدار مورد نياز، و سه سطح الکتروليت (DEB) ۲۰۰، ۲۶۰ و ۳۲۰ ميلي اکي والان بر کيلوگرم بر اساس توصيه انجمن تحقيقات ملي آمريکا مورد آزمايش قرار گرفتند. پرندگان روزانه ۸ ساعت از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر تحت تنش گرمايي (۳۴±۳ ۰C) قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد که سطوح مختلف توازن الکتروليت موجب تغيير معني دار در افزايش وزن در دوره آغازين شده و جيره غذايي حاوي DEB 260 ميلي اکي والان بر کيلوگرم و پروتئين متوسط بيشترين افزايش وزن را نشان دادند (p<0.05). در دوره رشد و کل دوره افزايش وزن و خوراک مصرفي به طور معني داري در DEB 260 در مقايسه با DEB 200 افزايش يافت (p<0.05). سطوح مختلف پروتئين تغيير معني داري در صفت افزايش وزن و خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي در دوره هاي آزمايش ايجاد نکرد. سطح الکتروليت و پروتئين تاثير معني داري بر غلظت کلسترول، تري گليسريد، پروتئين تام، آلبومين، پتاسيم وسديم نداشت. گروه هاي مختلف آزمايش تاثير معني داري بر فراسنجه هاي هماتولوژي خون شامل هموگلوبين، هماتوکريت، هتروفيل، لنفوسيت، منوسيت، شمارش گلبولهاي سفيد نداشت. غلظت کلر خون در اثر افزايش DEB کاهش معني داري نشان داد (p<0.05). در نتيجه در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي سطح الکتروليت ۲۶۰ و پروتئين متوسط پيشنهاد مي شود.