مقاله اثر سطوح مختلف آمونيوم و موليبدن بر تجمع نيترات در دو رقم خيار گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف آمونيوم و موليبدن بر تجمع نيترات در دو رقم خيار گلخانه اي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول غذايي
مقاله خيار گلخانه اي
مقاله آمونيوم
مقاله موليبدن
مقاله رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفتي چيراني جمال علي
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: داداشي پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر سطوح مختلف آمونيوم (۰، ۱/۰ و ۳/۰ ميلي اکي والان در ليتر) و موليبدن (۰٫۰۵، ۰٫۱ و ۰٫۱۵ ميلي گرم در ليتر) در محلول هاي غذايي بر درصد ماده خشک، اسيديته قابل تيتراسيون، مجموع مواد جامد قابل حل، مقدار ويتامين ث، فسفر، کلسيم، پتاسيم، منيزيم و عملکرد ميوه خيار ارقام سلطان و روبا- اس مورد بررسي قرار گرفت. طرح به صورت فاکتوريل کرت هاي خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفي در دو زمان کشت بهاره و پاييزه انجام گرفت و در هر کشت در دو نوبت و به فاصله يکماه نمونه گيري براي اندازه گيري صفات صورت گرفت. نتايج حاصل از تجزيه مرکب نشان داد که افزايش آمونيوم در محلول هاي غذايي سبب افزايش بسيار معني دار فسفر و کلسيم ميوه گرديد. زمان کشت تاثير معني داري بر اسيديته قابل تيتراسيون، مجموع مواد جامد قابل حل، مقدار ويتامين ث، کلسيم و منيزيم ميوه داشت. زمان برداشت نيز تاثير معني داري بر درصد ماده خشک، کلسيم، پتاسيم و فسفر ميوه دارد اما افزايش موليبدن تاثير معني داري بر اين صفات نداشت و مقدار ۰٫۰۵ ميليگرم در ليتر موليبدات آمونيوم در محلول هاي غذايي کافي مي باشد.