سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالمحمد محنت کش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری- ش

چکیده:

محصول برنج به عنوان یکی از غلات پر مصرف در سطح جهانی، بویژه آسیا و کشور ایران مورد توجه بوده و نقش مهمی در تغذیهانسان ایفا میکند. استان چهارمحال و بختیاری با سطح زیر کشت حدود ۴۰۰۰ هکتار از استان های تولید کننده برنج کشور است. محققین در مناطق مختلف دنیا بر روی نیاز نیتروژنی این گیاه گزارش هایی اعلام نموده اند. یوگاراتنام اعلام نمود که بالاترین عملکرد دانه برنج برابر ۷/۵۸ تن در هکتار از مصرف ۲۰۰ کیلوگرم ازت حاصل شد (۵). گارهوال و همکاران سطوح ۱۱۶، ۸۷، ۵۸، ۲۹ کیلوگرم ازت درهکتار را بر روی برنج آزمایش کرده که بیشترین عملکرد دانه برابر ۴/۱۷ تن در هکتار مربوط به سطح ۱۱۶ کیلوگرم در هکتار بود (۴). حسینی ایمنی اعلام نمود که مقادیر ۲۰۰ و ۲۶۰ کیلوگرم اوره در هکتار بر روی عملکرد یکی از لاین های مورد تحقیق بیشترین تاثیر مثبت را داشته است (۱). حذف کود ازته در زمان رشد رویشی باعث کاهش ارتفاع گیاه برنج شده و تاثیر منفی بر تعداد پنجه گیاه ندارد (۲). عرفانی بامصرف ۱۲۰ کیلوگرم ازت در هکتار بیشترین عملکرد درواحد سطح (حدود ۶ تن) را بدست آورد(۳). با توجه به اهمیت مصرف کودهای ازته در افزایش عملکرد و سایر صفات کیفی برنج و آلودگی منابع آب و خاک به باقیمانده های کودهای شیمیائی و شستشوی نیتروژن در شرایط غرقابی، و با هدف نیل به توصیه های علمی برای رقم تازه معرفی شده کوهرنگ، طرح حاضر تهیه و اجرا گردید.