سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین لطفی جلال آبادی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالرزاق دانش شهرکی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید منصور سیدنژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسگرباشی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر کمیت و کیفیت روغن کلز ا هایولا ۴۰۱ ، آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید . تراکم در سه سطح (D2=80 ،D1=60 و D3=100 بوته در مترمربع ) به عنوان فاکتور اصلی و زمان مصرف نیتروژن به سه صورت (T1: مصرف نیتروژن طی سه نوبت به صورت یک سوم در زمان کاشت ، یک سوم ابتدای ساقه رفتن و یک سوم ابتدای گلدهی ، T2: مصرف نیتروژن طی دو نوبت به صورت یک سوم در زمان کاشت ، دوسوم ابتدای ساقه رفتن و T3: مصرف نیتروژن طی دو نوبت به صورت یک دوم در زمان کاشت و یک دوم ابتدای ساقه رفتن) به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مصرف نیتروژن طی سه نوبت سبب کاهش درصد روغن، درصد اسید اروسیک، نسبت اسید اروسیک به اسید اولئیک و نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع گردید . همچنین تراکم های بالاتر درصد اسید اولئیک را افزایش داد. افزایش سطح تراکم از تیمار D1 به D2 موجب کاهش درصد اسید لینولئیک گردید . بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می رسد که در شرایط آب و هوایی اهواز کشت کلزا با تراکم ۸۰ بوته در مترمربع و مصرف تقسیطی نیتروژن طی سه نوبت به صورت یک سوم در زم ان کاشت ، یک سوم ابتدای مرحله ساقه رفتن و ی ک سوم ابتدای مرحله گلدهی (تیمار D2T1) موجب بهبود کیفیت کلزا از لحاظ ترکیب و نسبت اسیدهای چرب نسبت به سایر تیمارها می گردد.