سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد قدرت نما – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن شم آبادی – سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

بمنظور تعیین به ترین سطوح تعادل کاتیون -آنیون جیره و اثر آن بر فعالیت شکمبه و الکترولیت های خون، در آزمایشی با استفاده از ۲۴ راس بره نر نژاد زل با میانگین وزن ۱/۷ ±۲۳/۵ در طی ۱۰۰ روز پروار، اثر سطوح مختلف ۵۰ ، ۲۵۰ و ۴۵۰ میلی اکی والان بر کیلوگرم ماده خشک غذا بر اساس مدل آما ری بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت . در طی مدت آزمایش در دو مرحله میانی و پایانی نمونه برداری از مایع شکمبه از طریق کانال گوارشی (مری ) و با استفاده از پمپ خلاء صورت گرفته ،پتاسیم، سدیم وpH تعیین گردید . همچنین در شروع آزمایش و بصورت ماهانه از محل ورید وداج نمونه های خون جهت تعیین غلظت سدیم، پتاسیم، گلوکز و pH خون نمونه برداری شد . نتایج نشان دادند که در طی زمان گلوکز خون متاثر از تیمارهابوده است . در حالی که pH خون بعد از شروع آزمایش با بالا رفتن DCAB ر یافت ، غلظت سدیم خون به شکلی محدود (فقط در مرحله سوم نمونه برداری ) و غلظت پتاسیم بی اثر از تیمارها بوده اند . در مایع شکمبه نیز در پایان دوره پروار pH متاثر از تیمارها بوده که خود ناشی از تغییرات غلظت سدیم در مایع شکمبه است ولی غلظت پتاسیم اثر چشمگیری را نشان نمی داد . بر اساس این نتایج می توان نت یجه گرفت که بهبود در شرایط فیزیولو ژیک دستگاه گوارش با اعمال روشهای مدیریت تغذیه، سبب بهبود راندمان مصرف خوراک و ضریب تبدیل میگردد.