سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی مرادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی احمدی – دانشیار گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشیار گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر زمان ها و شدت های مختلف تنش خشکی بر ماده خشک کل ماش و تسهیم آن به اندام های مختلف آزمایشی زراعی ، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج در سال ۱۳۸۳ اجرا شد . تنش خشکی براساس درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک در دو مرح له رویشی و زایشی و در دو سطح خفیف و شدید اجرا شد. بطور کلی تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی میزان تولید ماده خشک کل را کاهش داد . تیمارهای تنش در مرحله رشد رویشی درصد تسهیم ماده خشک کل را به ساقه افزایش دادند، در حالی که همین تیمارها منجر به کاهش سهم برگ از ماد ه خشک انتهای مرحله رویشی شدند . تیمارهای تنش خشکی در مرحله زایشی سهم برگ ها و نیام ها را از ماده خشک نهایی کاهش دادند . به هر حال اثر تیمارهای تنش رویشی بروزن خشک نهایی و تسهیم ماده خشک بیش از تیمارهای تنش زایشی بود. درصد تسهیم ماده خشک نهایی به نیامها، برگ ها و ساقه ها با وزن خشک نهایی این اندامها همبستگی (**۰/۸۵=r^2) بالایی داشت.