مقاله اثر سطوح مختلف تنش شوري بر جوانه زني و ميزان تجمع يون هاي سديم و پتاسيم در بذر ارقام لوبيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف تنش شوري بر جوانه زني و ميزان تجمع يون هاي سديم و پتاسيم در بذر ارقام لوبيا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله شوري
مقاله لوبيا
مقاله يون ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رشد اوليه لوبيا، آزمايشي در سال ۱۳۸۸ درآزمايشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد انجام گرفت. درصد جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه و ميزان جذب املاح سديم و پتاسيم از محيط کشت در چهار رقم لوبيا شامل ارقام جولس و دانشکده (ارقام سفيد)، خمين و جي ۱۴۰۸۸ (ارقام چيتي) در چهار سطح محلول کلريد سديم شامل ۰، ۱، ۲ و ۳ دسي زيمنس بر متر مورد ارزيابي قرار گرفتند. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۳ تکرار انجام شد. شوري تاثير معني داري بر جوانه زني بذر داشت. بيشترين و کمترين درصد جوانه زني به ترتيب در سطوح شوري صفر و ۳ دسي زيمنس بر متر مشاهده شد، همچنين شوري، طول ريشه چه و ساقه چه را کاهش داد. با افزايش شدت شوري، غلظت يون سديم در گياهچه افزايش و يون پتاسيم کاهش يافت. در بين ارقام مورد مطالعه، رقم جولس بيشترين درصد جوانه زني و کمترين ميزان يون سديم را در بالاترين سطح تيمار شوري دارا بود. بر اساس صفات اندازه گيري شده، ارقام جولس (سفيد) و جي ۱۴۰۸۸ (چيتي) به ترتيب مقاوم ترين و حساس ترين رقم به شوري تشخيص داده شدند.