سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بابک خیام باشی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مسعود تدین نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمدرضا اخوتیان اردکانی – کارشناس ارشد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
سهراب آذرفر – کارشناس کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

خاکهای منطقه خشک و نیمه خشک خصوصا خاکهای آهکی عمدتا از نظر عناصر روی ، آهن و بور فقیرند و نتایج تجزیه های خاک و آب در باغات انار و گزارش طرح دریس انارموید این موضوع در استان یزد است باغ انار ازعمده ترین تولیدکنندگان انار در کشور است . با توجه به سطح زیر کشت این محصول در . استان یزد( ۶۸۰۰هکتار ) بررسی تاثیر عناصر غذائی در ارتقای کیفی و کمی آن از اهمیت خاصی برخوردار است