سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نورعلی ساجدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمد نادری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالله ساجدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف روی و تنش رطوبت در حضور یا عدم حضور میکوریزا بر عملکرد و اجزاعملکرد ذرت دانه ای هیبرید سینگل کرلس ۷۰۴ (دیررس، تک بلال و دندان اسبی)، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . عوامل مورد مطالعه شامل سه سطح آبیاری (آبیاری معادل نیاز آبی گیاه (شاهد)، آبیاری معادل ۷۵ % نیاز آبی گیاه و آبیاری معادل ۵۰ % نیاز آبی گیاه)، میکوریزا در دو سطح (بامصرف و بدون مصرف) و روی از منبع سولفات روی در سه سطح (بدون مصرف ، ۲۵ کیلوگرم در هکتار و ۴۵ کیلوگرم در هکتار ) در نظر گر فته شد . نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار عملکرد و اجزا عملکرد دانه گردید. اثر تیمار آبیاری بر شاخص برداشت نشان داد که بین آبیاری مطلوب و تنش ملایم خشکی از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت اما با اعمال تیمار تنش شدید خشکی شاخص برداشت کاهش معنی داری یافت. تاثیر میکوریزا بر صفات تعداد دانه در ردیف ، تعداد دانه در بلال ، وزن بلال و عملکرد دانه معنی دار بود و بر روی سایر صفات اثر معنی داری نداشت. اثرات اصلی روی و میکروریزا بر صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری نداشت. بیشترین مقادیر صفات مورد مطالعه مربوط به اثرمتقابل آبیاری شاهدهمراه با کاربرد میکوریزا + ۲۵ کیلو گرم در هکتار سولفات روی حاصل شد . کاربرد میکوریزا و روی هر کدام در شرایط آبیاری مطلوب به صورت غیر معنی داری صفات مورد بررسی را افزایش دادند . با توجه به نتایج به دست آمده در شرایط تنش خشکی نیاز به مصرف بالای روی ضرورت ندارد ولی کاربرد میکوریزا در شرایط تنش ملایم و شرایط مطلوب جهت حصول عملکرد بیشتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.