مقاله اثر سطوح مختلف زئوليت طبيعي بر شاخص توليد و قيمت خوراک جوجه هاي گوشتي سويه لوهمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف زئوليت طبيعي بر شاخص توليد و قيمت خوراک جوجه هاي گوشتي سويه لوهمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت
مقاله شاخص توليد
مقاله تلفات
مقاله ضريب تبديل
مقاله قيمت خوراك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كاوياني كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: شكرالهي برهان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف تعيين اثر سطوح مختلف زئوليت طبيعي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي سويه لوهمن انجام گرفت که در قالب يک طرح کاملا تصادفي در شش تيمار، هر تيمار با ۴ تکرار و در هر تکرار ۱۰ جوجه به مدت ۷ هفته در سه مرحله آغازين (۲۱-۰ روزگي)، مرحله رشد ( ۴۲-۲۱ روزگي) و مرحله پاياني (۴۹-۴۲ روزگي) انجام گرديد. جيره پايه از ذرت و سويا تشکيل شده و سطوح ۰، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ درصد زئوليت به آن اضافه گرديد. انرژي و پروتئين جيره ها يکسان در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه افزايش وزن بين تيمارها اختلاف معني داري داشته است (P<0.05). بيشترين افزايش وزن روزانه (۴۹٫۱۰ گرم) مربوط به تيمار ۵ با ۴ درصد زئوليت و كمترين افزايش وزن روزانه (۴۴٫۲۸ گرم) در گروه شاهد مشاهد گرديد. بين تيمارهاي مختلف از لحاظ ضريب تبديل غذايي اختلاف معني داري مشاهده شد (P<0.05). كمترين ضريب تبديل مربوط به تيمار ۵ با ۴ درصد زئوليت بود. سطوح مختلف زئوليت روي خوراك مصرفي و تلفات اثر معني داري نداشت اما گروههاي دريافت كننده ۳ و ۴ درصد زئوليت نسبت به گروه شاهد بهترين ضريب تبديل را نشان دادند(P<0.05) . قيمت تمام شده براي هر كيلو خوراك در تيمار ۵ با ۴ درصد زئوليت، كمترين مقدار را نشان داد (P<0.05) در شرايط انجام اين آزمايش استفاده از ۴ درصد زئوليت در جيره، بهترين اثر را بر عملكرد و كاهش هزينه توليد به همراه داشته است.