سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
سید حسن طباطبائی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ای
پیام نجفی – استادیار گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو

چکیده:

استفاده از فاضلاب شهری و خانگی برای آبیاری، آن هم در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار حائز اهمیت است و این به دلیل کاهش منابع آبی با کیفیت خوب می باشد. هدف و دور نمای این گستره از تحقیق، استفاده از زئولیت بعنوان یک جاذب در جذب مواد موجود در شیرابه با استفاده از تحقیقات لایسیمتری می باشد. دراین آزمایش از سه سطح زئولیت (صفر، ۵ و ۱۰ درصد وزنی)و دو نوع بافت خاک سبک (لوم شنی) و سنگین (لوم رسی) در سه تکرار که مجموعاً ۱۸ لایسیمتر را شامل می شود، استفاده شد. آزمایش به صورت طرح آماری اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بود که با استفاده ازنرم افزار SAS آنالیز گردید.نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می دهد که اثر متقابل زئولیت و دوره (۱۲ دوره آبیاری) برای پارامترهای TSS، EC در سطح یک درصد معنی دار شده (p<0.01)ولی برای پارامتر TDS معنی دار(p>0.01) نگردیده است. اثر زئولیت به تنهای بر تمامیپارامترها معنی دار نبوده است. اثر دوره بر تمامی پارامترها معنی دار (p<0.01) شده است. جدول مقایسه میانگین نشان می دهد که کمترین میزان پارامترهای EC و TSS برای دوره سوم اتفاق افتاده وبرایدوره های بعدی این میزان افزایش یافته است. بنابراین سطوح مختلف زئولیت در تصفیه شیرابه اثری نداشته است. اما اثر متقابل زئولیت در دوره بی تاثیر نبوده است