سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید شرفی – مربی دانشگاه اراک
ثریا قاسمی – کارشناس مرکز تحقیقات استان ایلام
فاطمه فاطمی نیک – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
خسرو عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

کمبود عناصر کم مصرف در اراضی زیر کشت غلات گسترش جهانی دارد و میلیون ها هکتار از اراضی قابل کشت در دنیا دارای کمبود یک یا چند عنصر غذ ایی کم مصرف هستند . به همین منظور آزمایشی با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات روی (شاهد، P0، بیست کیلوگرم در هکتار ، P1، چهل کیلوگرم در هکتار، P2، شصت کیلوگرم در هکتار، P3) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چمران و پاستور) طی دو سال در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که عامل سال فقط بر ارتفاع گیاه ، طول سنبله و کل ماده خشک تاثیر داشت . در کلیه صفات مورد بررسی (عملکرد دانه ، شاخص برداشت ، ارتفاع گیاه ، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله ، وزن و تعداد خوشه در متر مربع ، تعداد بذر در سنبله و کل ماده خشک ) بین دو رقم و همچنین بین سطوح کودی اختلاف معنی دار مشاهده گردید.