سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین زنگنه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
داود ارادتمند اصلی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد مهدی طهرانی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد پسندیده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عناصر غذایی روی و آهن و برهمکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی گندم (رقم پیشتاز) تحقیقی در سال ۱۳۸۶ در محل ایستگاه تحقیقاتی خاک و آب کرج واقع در شهر مشکین دشت ، به صورت کشت گلدانی و تحت شرایط کنترل شده گلخانه ای ، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی یا ۳ تکرار اجرا گردید . تیمارهای آزمایشی به صورت فاکتور اول در ۴ سطح مختلف عنصر روی ( ۰، ۲/۵، ۵، ۷/۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک، در فرم کودی سولفات روی و به صورت مصرف خاکی) و فاکتور دوم؛ ۴ سطح مختلف عنصر آهن ( ۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک ، در فرم کودی سولفات آهن و به صورت مصرف خاکی ) در نظر گرفته شدند . نتایج نشان داد که مصرف عنصر روی در م قایسه با شاهد موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه، اجزای عملکرد، عملکرد کاه و کلش، غلظت و جذب عنصر روی در اندام هوایی و ریشه، غلظت و جذب عنصر روی در دانه ، درصد پروتئین دانه و موجب کاهش معنی دار نسبت مولی اسید فیتیک به روی (PA/Zn) گردید. مصرف عنصر آهن در مقایسه با شاهد موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و عملکرد کاه و کلش (تا سطح Fe2) غلظت و جذب عنصر آهن در اندام هوایی و ریشه ، غلظت و جذب عنصر آهن در دانه و درصد پروتئین دانه (تا سطح Fe2) گردید ولی بر نسبت مولی اسید فیتیک بر روی (PA/Zn) معنی دار نشد . همچنین اثرات متقابل عناصر روی و آهن در مورد هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی معنی دار نشد.