سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حبیب اله نادیان – دانشگاه ورامین،
عطاء اله سیادت – دانشگاه ورامین،
قربان نورمحمدی – علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فشردگی خاک و کود فسفر بر شاخص های رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) پژوهش مزرعه ای طی دو سال (۱۳۷۹ و ۱۳۸۰) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . چهار سطح فشردگی خاک شامل ۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ کیلو پاسکال و سه سطح کود فسفر شامل ۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل اعمال شد . تیمار فشردگی خاک توسط یکدستگاه تراکتور جاندیر مدل ۳۱۴۰ با حرکت رفت و برگشتی در بین ردیف های کاشت اعمال شد . کود فسفر به صورت نواری در عمق ۱۰ سانتیمتری از محل قرارگیری بذر و به فاصله ۱۰ سانتیمتری از محل کشت بذر به خاک اضافه گردید. افزایش مقاومت فروسنجی خاک باعث کاهش سطح برگ و افزایش وزن ویژه برگ گردید . پس از ظهور گل های نر با افزایش تراکم خاک وزن ویژه برگ افزایش یافت که نشانگر تجمع مو اد فتوسنتزی در برگ به علت محدود شدن رشد ریشه می باشد . افزایش فشردگی خاک باعث کاهش سرعت رشد گیاه ، سرعت فتوسنتز و ماده خشک کل گردید . سرعت رشد به دلیل کاهش شاخص سطح برگ و کاهش جذب تشعشع که باعث کاهش فتوسنتز می گردد و همچنین کاهش جذب آب به علت کاهش رشد ریشه اتفاق افتاد. به طور کلی برآیند کاهش شاخص های رشد به کاهش ماده خشک تولیدی منجر گردید.