مقاله اثر سطوح مختلف كنجاله كلزاي جايگزين سويا بر عملكرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف كنجاله كلزاي جايگزين سويا بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله عملکرد
مقاله کنجاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جابر
جناب آقای / سرکار خانم: گلزارادبي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اصغري سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي اثر سطوح مختلف کنجاله کلزاي جايگزين (صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد سوياي مصرفي) در جيره جوجه هاي گوشتي بر روي عملکرد، وزن اندام هاي داخلي و پارامترهاي خوني و تعيين مقدار انرژي قابل متابوليسم کنجاله کلزا به روش سيبالد و هم چنين تعيين ميزان گلوکوزينولات و اسيد اروسيك در کنجاله كلزا بود. طرح به صورت کاملا تصادفي در ۶ تيمار، ۴ تکرار و ۱۵ قطعه در هر تکرار انجام شد. در اين تحقيق از ۳۶۰ قطعه جوجه مرغ گوشتي يک روزه هيبريد کاب استفاده شد كه به مدت ۴۹ روز تحت تاثير ۶ تيمار قرار داشتند. قبل از تنظيم جيره هاي غذايي، مقدار انرژي قابل متابوليسم کنجاله کلزا و هم چنين ميزان گلوکوزينولات و اسيد اروسيك آن تعيين شد. در تمامي جيره ها از يك مولتي آنزيم (با نام تجاري کمين) به مقدار ۰٫۰۵ درصد استفاده شد. صفاتي مثل وزن هفتگي، ضريب تبديل غذايي و متوسط خوراک مصرفي تعيين شدند. هم چنين وزن قلب، کبد، پانکراس، چينه دان و سنگدان نسبت به وزن بدن و سطح هورمون هاي تيروئيدي (T4, T3) سرم خون در سن ۴۹ روزگي (پايان دوره)، تعيين شد. آناليز داده ها به كمك مدل هاي خطي و مقايسه ميانگين ها به روش دانکن و با استفاده از نرم افزارSAS  انجام گرفت. در آناليز شيميايي کنجاله كلزا مشاهده شد كه مقدار گلوکوزينولات هاي آليفاتيک و اسيد اروسيک بالاتر از کنجاله کانولا بود. با افزايش سطح کنجاله به بيش از ۴۰ درصد جايگزين سويا، ميزان خوراک مصرفي و افزايش وزن به طور معني داري کاهش و ضريب تبديل غذايي به طور معني داري افزايش يافت. بين سطوح مختلف کنجاله از نظر تاثير بر وزن نسبي سنگدان، پيش معده و پانکراس اختلاف معني داري مشاهده نشد. وزن نسبي قلب و کبد در تيمارهايي كه با ۸۰ و ۱۰۰ درصد کنجاله کلزاي جايگزين سويا تغذيه شده بودند، به طور معني داري افزايش يافت. از نظر غلظت هورمون هاي T3 و T4 در کل دوره، تفاوت معني داري بين سطح ۸۰ و ۱۰۰ درصد کنجاله کلزا با گروه هاي ديگر مشاهده شد و مقدار هورمون هاي مذکور در اين دو گروه نسبت به ساير گروه ها کاهش يافت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در جيره طيور گوشتي مي توان کنجاله کلزا را تا ۴۰ درصد جايگزين سويا نمود بدون اين كه هيچ گونه اثر نامطلوبي بر توان توليدي پرنده ها داشته باشد. هم چنين با بهبود کيفيت کنجاله، استفاده از سطوح بالاتر آن در جيره امکان پذير مي باشد.