سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی علیزاده سهزابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
ابراهیم شریفی عاشورآبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیرحسین شیرانی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی نیتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعیت ریشه گیـاه دارویـی مرزهSatureja hortensis L. ،این تحقیق در سال ۱۳۸۵ در مرکز تحقیقات البرز کرج انجام گرفت . طرح به صورت فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردیـد . تیمارهـا شـامل مقـادیر صـفر ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو گرم، نیتروژن خالص در هکتار به صورت مصرف در خاک و محلول پاشی صـفر، ۴/۵ ، ۶ و ۷/۵ درصد نیتروژن خالص بر اندام هوایی بودند . نتا یج نشان داد که کاربرد کود نیتروژن در خاک بـر رانـدمان مـصرف آب، عملکرد بیولوژیک و عملکرد ریشه در سطح یک درصد معنی دار بود . تاثیر محلول پاشی بر راندمان مصرف آب و عملکرد بیولوژیک در سطح یـک درصـد و برعملکـرد ریـشه در سـطح ۵ درصـد معنی دار بـود . اثـر متقابـل تیمارهای فوق بر راندمان مصرف آ ب و عملکردبیولوژیک در سطح ۵ درصد معنی دار گردید . مقایـسه میـانگین هـا نشان دادکه کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشترین راندمان مصرف آب و عملکرد بیولوژیـک را به خود اختصاص داد . بیشترین عملکرد ریشه مربوط به کـاربرد ۱۵۰ کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار بـو د . در
روش محلول پاشی بیـشترین رانـدمان مـصرف آب و عملکـرد بیولوژیـک مربـوط بـه کـاربرد ۶ درصـد و بیـشترین عملکرد ریشه مربوط به کاربرد ۷/۵ درصد محلول مصرفی بود . نتایج نشان داد بـرای تولیـد گیـاه مـرزه مـی تـوان از تیمارهای ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در خاک و % ۷/۵ محلول پاشی استفاده کرد