مقاله اثر سطوح مختلف مواد مغذي جيره بر عملکرد و همبستگي آن با صفات لاشه در دوره رشد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۴۵ تا ۶۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف مواد مغذي جيره بر عملکرد و همبستگي آن با صفات لاشه در دوره رشد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم مواد مغذي
مقاله افزايش وزن
مقاله خوراک مصرفي
مقاله ترکيب لاشه
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مستشاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايشي جهت بررسي همبستگي سطوح مختلف تراکم مواد مغذي جيره در دوره رشد بر عملکرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي انجام شد. جوجه ها در دوره آغازين جيره يکساني مصرف کردند سپس در دوره رشد، توسط ۴ جيره با سطوح مختلف مواد مغذي تغذيه شدند. سطح انرژي در جيره هاي آزمايشي به ترتيب ۳۰۰۰، ۳۱۰۰، ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ کيلوکالري بر کيلوگرم بود. جيره هاي مورد استفاده در اين تحقيق بر اساس جداول احتياجات غذايي طيور (۱۹۹۴) تنظيم شدند که نسبت تمام انرژي به پروتئين در آنها ثابت در نظر گرفته شد. در اين تحقيق افزايش وزن، خوراک مصرفي، ضريب تبديل غذايي و ترکيبات لاشه جوجه هاي تحت آزمايش مورد اندازه گيري قرار گرفت. افزايش وزن (P<0.01)، خوراک مصرفي ((P<0.01، ضريب تبديل غذايي ((P<0.01 و ترکيبات لاشه ((P<0.05، تحت تاثير سطوح مختلف مواد مغذي قرار گرفتند. افزايش تراکم مواد مغذي جيره با افزايش وزن رابطه اي مستقيم و با خوراک مصرفي و راندمان لاشه رابطه عکس داشت. تحليل همبستگي بين ترکيبات لاشه و تراکم مواد مغذي جيره نشان داد که بين تغييرات تراکم مواد مغذي جيره و ترکيبات لاشه همبستگي وجود دارد به طوري که درصد لاشه ((r=97%، لاشه قابل طبخ ((r=95%، درصد ران ((r=92% وزن نسبي سنگدان (r=91%) به ترتيب داراي بالاترين همبستگي ها بودند. هزينه خوراک به ازاي هر کيلو گوشت با کمترين سطح انرژي کاهش يافت. در نتيجه استفاده از جيره هايي با تراکم مواد مغذي کم نسبت به جيره هايي با تراکم مواد مغذي زياد، مي تواند مفيدتر واقع گردد.