مقاله اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد روغن، كيفيت دانه و جذب پتاسيم و فسفر از خاك در كلزا رقم SLM046 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد روغن، كيفيت دانه و جذب پتاسيم و فسفر از خاك در كلزا رقم SLM046
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله سطوح ازت
مقاله علمكرد روغن
مقاله گلوكوزينولات
مقاله پتاسيم
مقاله فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 كلزا از مهم ترين محصولات روغني است كه طي ساليان اخير كشت آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. كلزا غالباً به عنوان گياهي با نياز بالاي نيتروژن مورد توجه است. آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ در مركز تحقيقات كشاورزي استان زنجان به اجرا در آمد. پنج سطح كودي شامل صفر، ۶۰ ، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار از چهار منبع كودي مختلف شامل اوره با پوشش گوگردي، اوره معمولي، نيترات آمونيم و سولفات آمونيم مورد استفاده قرار گرفت. رقم مورد استفاده كلزا SLM046 بود. نتايج به دست آمده نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه و روغن از بالاترين سطح كودي و با استفاده از كود اوره معمولي حاصل شده است، اما سطح كودي ۱۲۰ كيلوگرم با ميانگين ۴۹٫۶۳ درصد بيشترين درصد روغن دانه را به خود اختصاص داد و با افزايش سطوح كودي از ميزان آن در دانه كاسته شد. با افزايش سطوح نيتروژن ميزان گلوكوزينولات كنجاله بطور معني داري كاهش يافت. بيشترين تعداد غلاف در بوته از بالاترين سطح كودي نيتروژن بدست آمد. بالاترين درصد پروتئين در دانه به ميزان ۱۹٫۶۷ درصد از بالاترين سطح نيتروژن بدست آمد. حداكثر فسفر تجمع يافته در برگ از تيمار ۶۰ كيلو گرم در هكتار نيتروژن بدست آمد و با افزايش سطح كودي از مقدار آن كاسته شد. همچنين نتايج نشان داد كه با افزايش استعمال كود نيتروژنه مقدار تجمع يا جذب پتاسيم در گياه افزايش مي يابد به طوري كه بالاترين ميزان پتاسيم تجمع يافته از سطح كودي ۲۴۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص بود. بالا بودن ضريب همبستگي عملكرد دانه با عملكرد روغن و به دنبال آن عملكرد بيولوژيكي نشان داد كه اساس انتخاب منابع كودي و مقادير نيتروژن مي تواند عملكرد روغن باشد.