سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدجعفر بحرانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن ( ۰ ، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم درهکتار) برعملکرد کمی و کیفی سه رقم کنجد (Sesamum indicum L. ) (داراب ۱۴ ، زرقان و دشتستان)، آزمایشی درسال ۱۳۸۶ درایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان بوشهر انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. کاربرد نیتروژن برتعداد کپسول درساقه اصلی، تعداد کپسول در بوته ، تعداد شاخه های فرعی ، عملکردهای دانه وبیولوژیک ودرصد روغن دانه تاثیر معنی داری داشت ، اما بر وزن هزاردانه تاثیر معنی داری نداشت. شاخص برد اشت در بین سطوح کودی نیتروژن ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری نداشت. با افزایش میزان کود نیتروژن عملکرد دانه در کلیه ارقام به صورت معنی داری افزایش یافت. اما واکنش هریک از ارقام درکاربرد میزان های مختلف نیتروژن یکسان نبود.