سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
سید عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی خوزستان و منابع طبیعی رامین
بهرام اندرزیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
ابراهیم ادهمی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

نیتروژن یکی از عناصر مهمی است که مصرف بهینه آن می تواند باعث افزایش پروتئین دانه شود. به منظور ارزیابی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن در خاک و نیز اثر محلول پاشی نیتر وژن بر پروتئین گندم ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۳/۱۳۸۴ در خوزستان اجرا گردید . آزمایش به صورت کرت ها ی خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. عامل کودی نیتروژن در سه سطح ( ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار ) از منبع اوره و دو سطح ۰ و ۲۰ کیلو گرم نیتروژن در هکتار به صورت محلول پاشی اعما ل گردید . نتایج نشان داد که با افزایش مصرف نیتروژن تا سطح ۱۲۰ کیلو گرم در هکتار، درصد پروتئین دانه و کاه افزایش یافت. محلول پاشی نیتروژن باعث افزایش پروتئین دانه و کاه شد. اثر متقابل محلول پاشی و سطوح کودی نیتروژن بر درصد پروتئین دانه و کاه معنی دار نگردید.