سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدجعفر بحرانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظوربررسی تاثیرچهارسطح کود نیتروژن ( ۰، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ ) کیلوگرم درهکتاردر کرت های فرعی وچهارسطح تنش خشکی (رطوبت کافی درحد ظرفیت مزرعه درتمام مراحل رشد کلزا (Bassica napus L.) به عنوان تیمارشاهد، رطوبت کافی درتمام مراحل رشد به جزگلدهی ، رطوبت کافی درتمام مراحل رشد به جز مرحله خورجین دهی ورطوبت کافی درتمام مراحل رشد به جزمرحله دانه بندی) در کرت های اصلی، بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا درمراحل مختلف رشد ، آزمایشی درسال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در باجگاه روی کلزای رقم طلایه انجام شد . نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه ، تعداد خورجین و وزن هزاردانه از تیمار کودی ۲۲۵ کیلوگرم وآبیاری درتمام مراحل رشد کلزا حاصل می شود. با افزایش میزان نیتروژن ، ارتفاع بوته ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد شاخه های فرعی ، تعداد دانه د رخورجین و عملکرد دانه افزایش معنی داری یافتند . کمترین وزن هزاردانه مربوط به تیمار بدون مصرف کود سرک نیتروژن وخشکی درمرحله دانه بندی بود. با افزایش مصرف نیتروژن درصد روغن دانه افزایش یافت، به نحوی که بالاترین درصد روغن دانه در تیمار ۷۵ کیلوگرم نیتروژن و آبیاری درتمام مراحل رشد حاصل گردید.