سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن جلیله وند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرانک کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد اکبری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

ریحان گیاهی است که از دیربازبه عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. در ریحان نیز همانند سایر گیاهان زراعی عناصر غذایی برای رشد و نمو و تولید دانه ضروری است . به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و برخی صفات وابسته به آن آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه آموزشی جهادکشاورزی استان قزوین اجرا گردید . آزمایش مورد استفاده اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار بود که کود نیتروژن در چهار سطح ( ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار ) در کرت های اصلی و تراکم بوته در سه سطح ( ۱۰، ۲۰، ۳۰ بوته در مترمربع ) در کرت های فرعی قرار گرفت در این آزمایش صفات عملکرد بذر، عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت ، تعداد بذر در بوته و وزن هزاردانه بررسی گردید . نتایج نشان داد تراکم بوته و نیتروژن تاثیر معنی داری را بر روی کلیه صفات مورد بررسی به استثنای وزن هزاردانه داشت . افزایش تراکم بوته موجب افزایش عملکرد بذر وعملکرد بیولوژیک و موجب کاهش شاخص برداشت و تعداد بذر در بوته گردید و نیز سطوح بالاترنیتروژن عملکرد بذر، عملکرد بیولوژیک و تعداد بذر در بوته بالاتری را ایجاد نمود.