سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم مزارعی – دانشجوی کارشناشی ارشد زراعت
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین -اهواز

چکیده:

اثرات مختلف کود نیتروژن و تقسیط آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت هیبرید KSC-402 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی رامین در سال ۱۳۸۵ بررسی شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و دو تیمار شامل ۳ سطح نیتروژن و ۴سطح تقسیط آن انجام شد . نتایج نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن عملکرد کل و همچنین عملکرد دانه (۳۱۸/۴۶ گرم در متر مربع) و سایر پارامترها افزایش می یابد. همچنین تعداد تقسیط کود در مراحل مختلف رشد ذرت شیرین افزایش یافت و عملکرد دانه و سایر پارامترهای مؤثر در افزایش آن نیز زیادتر شد . با زیادشدن مقادیر کود تا سطح ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین شاخص سطح برداشت به دست می آید. ماکزیمم شاخص برداشت (۴۷/۴) با به کارگیری ۴ مرحله کود نیتروژن به دست آمد. با توجه به نتایج می توان گفت که برای یه دست آوردن عملکرد بالا باید مقدار مناسب کود در زمان های مختلف به کار برد.