مقاله اثر سطوح مختلف ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني هومورال و عملكرد در جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني هومورال و عملكرد در جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هماگلوتيناسيون
مقاله ويتامين E
مقاله سيستم ايمني
مقاله عملكرد
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دليري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويتامين E با خواص آنتي اكسيدانتي شناخته شده و در گونه هاي مختلف تنظيم وظايف سيستم ايمني را از خود نشان داده است. اين آزمايش با استفاده از ۲۴۰ قطعه جوجه نر يك روزه گوشتي از سويه راس ۳۰۸ جهت بررسي اثرات چهار سطح مختلف ويتامين  E(صفر، ۱۰، ۲۰، ۴۰ ميلي گرم در كيلوگرم) بر عملكرد و پاسخ سيستم ايمني هومورال انجام شد. به منظور مطالعه پاسخ ايمني هومورال جوجه ها در سنين ۱۵، ۳۰، ۴۵ روزگي با ۰٫۲ ميلي ليتر محلول ۰٫۰۵ گلبول قرمز گوسفند در عضله سينه تزريق شدند و در ۷ و ۱۴ روز بعد از تزريق دوم و سوم نمونه گيري خوني انجام شد، سپس تيترهاي آنتي بادي بر عليه گلبول گوسفند به و سيله روش ميكرو هماگلوتيناسيون اندازه گيري شد. سپس جوجه ها كشتار و بورس فابرسيوس و طحال آنها توزين شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ويتامين E هيچ اثر معني داري بر عملكرد جوجه ها شامل وزن بدن، خوراك مصرفي و ضريب تبديل غذايي نداشت. اختلاف معني داري بر تيتر آنتي بادي تام عليه گلبول قرمز گوسفند، تيتر آنتي بادي حساس به ۲ مركاپتواتانول، و نيز تيتر آنتي بادي ضد ويروس نيوكاسل گروهي كه ۴۰ ميلي گرم در كيلوگرم ويتامين E مصرف كرده بودند، در مقايسه با گروه شاهد داشت (p<0.05). تيتر آنتي بادي مقاوم به ۲ مركاپتواتانول و وزن ارگان هاي لنفوئيدي (بورس فابرسيوس و طحال) تحت تاثير جيره قرار نگرفت و اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نشد. اين نتايج نشان دادكه مكمل ويتامين E پاسخ ايمني هومورال را افزايش مي دهد .