مقاله اثر سطوح مختلف پتاسيم بر مولفه هاي عملکردي و تنظيم فشار اسمزي گياه ذرت در شرايط آب و هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف پتاسيم بر مولفه هاي عملکردي و تنظيم فشار اسمزي گياه ذرت در شرايط آب و هوايي اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنظيم فشار اسمزي
مقاله پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دست بندان نژاد شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي نژاد طيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر پتاسيم بر تنظيم فشار اسمزي و جذب آب در گياه ذرت طرح پژوهشي با استفاده از طرح اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با تيمار اصلي (دورهاي مختلف آبياري ۷=I0، ۱۲=I1، ۱۷=I2 و ۲۲=I3 روز) و تيمار فرعي (سطوح مختلف کود پتاسيم(K1=50،K2=100  و  K3=150کيلو گرم در هکتار) و سه تكرار اجراگرديد تاريخ کاشت نيمه اول مرداد ماه ۱۳۸۷ در مزرعه موسسه آبياري شهيد سالمي شهرستان اهوازطراحي واجراگرديد. در تيمار K1 تنظيم فشار اسمزي ديده نشد بعبارت ديگر با كاهش پتانسيل اسمزي رطوبت نسبي برگ سريعا كاهش پيدا كرد در نتيجه گياه با يك تنش خشكي شديد مواجه شد.در تيمارهاي (I0، I1) تنظيم فشار اسمزي يا ديده نشد يا درصورت وجود، شيب مقاومت در برابر كاهش RWC از نظر مقدار در نمودار Biphase تنظيم اسمزي، بسيار كم بود. نتايج تجزيه واريانس دورهاي مختلف آبياري، سطوح مختلف کود پتاسيم و اثر متقابل اين دو بر عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، شاخص برداشت معني دار بود اما در مورد تعداد رديف در بلال اثر سطوح مختلف کود پتاسيم و اثر متقابل تنش آب و سطوح مختلف کود پتاسيم بر اين مولفه ي عملکردي معني دار نگرديد. تنش خشكي باعث كاهش عملكرد بيولوژيکي، عملكرد دانه، شاخص برداشت، وتعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف و وزن هزار دانه گرديد، تيمار I0 با عملکرد دانه ۱۵٫۵ تن در هکتار بالاترين عملکرد را به خود اختصاص داد .