مقاله اثر سطوح مختلف پروتئين و اسيد آمينه ليزين در دوره ي رشد بر خصوصيات بستر و لاشه جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف پروتئين و اسيد آمينه ليزين در دوره ي رشد بر خصوصيات بستر و لاشه جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين خام
مقاله ليزين
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله لاشه
مقاله بستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گلي امير
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي دره آبي هيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين و ليزين در جيره هاي غذايي دوره ي رشد جوجه هاي گوشتي (جنس ماده) بر خصوصيات لاشه و بستر بود. آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي به روش فاكتوريل ۳×۴ انجام پذيرفت. در روز ۲۱ آزمايش، جوجه ها در قالب چهار تكرار و هر تكرار دوازده قطعه، با تركيبي از پروتئين و ليزين (۱۸ درصد پروتئين و ۰٫۸،۰٫۹ ، ۱٫۰ و ۱٫۱ درصد ليزين – ۲۰ درصد پروتئين و ۰٫۸، ۰٫۹، ۱٫۰ و ۱٫۱ درصد ليزين – ۲۲ درصد پروتئين و ۰٫۸، ۰٫۹، ۱٫۰ و ۱٫۱ درصد ليزين) تا سن ۴۲ روزگي تغذيه شدند. تجزيه و تحليل آماري داده ها در قالب طرح كاملا تصادفي و با استفاده از بسته نرم افزاري SAS انجام پذيرفت. سطوح پروتئين و ليزين تاثير معني داري بر افزايش وزن بدن و وزن نسبي لاشه، سينه، ران و چربي محوطه ي بطني (گرم به ازاي هر ۱۰۰ گرم وزن لاشه) داشته است. در اين آزمايش، جوجه هاي گوشتي ماده پاسخ بيش تري به افزودن ليزين در جيره ي حاوي ۱۸ درصد پروتئين در مقايسه با جير ه هاي حاوي ۲۰ و ۲۲ درصد پروتئين از نظر افزايش وزن بدن، وزن لاشه، سينه و ران نشان دادند. باتوجه به نتايج اين تحقيق ميزان نياز به ليزين در جيره هاي حاوي ۱۸ درصد پروتئين از نظر افزايش وزن بدن، وزن لاشه، سينه و ران، ۱٫۱ درصد و در جيره هاي حاوي ۲۰ درصد پروتئين از نظر چربي محوطه بطني ۱٫۰ درصد مي باشد. کاهش سطح پروتئين جيره سبب کاهش ازت، pH و رطوبت بستر گرديد که اين اثرات مي تواند سبب بهبود کيفيت هوا در داخل سالن شود.