سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا دیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تقریبًا تمام نیتروژنی که به طور طبیعی به خاک اضافه می شود به شکل آلی است . از آنجا که گیاهان تقریبًا کل نیتروژن مورد نیاز خود را از ترکیبهای معدنی آن یعنی املاح آمونیاکی به ویژه نیترات ها تأمین می کنند و اکثر مواد آلی نیتروژن دار برای آنها قابل استفاده نیستند، معدنی شدن نیتروژن آلی یکی از مهمترین مراحل چرخه نیتروژن محسوب می شود (صالح راستین، ۱۳۵۷ ). این فرآیند به مقدار زیادی تحت تأثیر عوامل متعدد از قبیل خاک، اقلیم و آلاینده ها قرار می گیرد ( دای، ۲۰۰۴ ). اثرعناصر سمی بر معدنی شدن ن یتروژن خاک بسیار مورد توجه محققان بیولوژی و اکولوژی خاک بوده است . کادمیم یکی از عناصر سنگین و سمی است که به علت توانائی بالقوه د ر آسیب رسانی به میکروارگانیسم های خاک ، تغییر در جمعیت میکروبی خاک و اثر منفی بر اعمال حیاتی آنها مانند معدنی شدن نیتروژن در چند دهه گذشته از نظر مسائل زیست – محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات انکوباس یون آزما یشگاهی کادمیم همواره اثر بازدارند گی بر فرآ یند معدنی شدن نیتروژن داشته است. اما، اثر بازدارندگی بسته به نوع خاک و شرا یط آزمایش متفاوت است. لیانگ و طباطبائی ( ۱۹۷۸ ) غلظت ۵۶۲ میلی گرم کادم یم را برای جلوگ یری از ن یتریفیکاسیون گزارش کردند ، در حالی که محققان دیگر حتی غلظت کمتراز این(mgkg500) را جهت جلوگیری از این فرآیند گزارش کرده اند (ویگ، ۲۰۰۳ ).). شواهد نشان می دهد که کادم یم حتی با غلظتmgkg 2 در خاک با ۶/۶ = pHنیتریفیکاسیون را به میزان % ۱۴ کاهش داده است(ویگ، ۲۰۰۳ ). همچنین گزارشها یی وجود دارد که نشان می ده ند کادم یم با غلظتmgkg ۱۰ اثر افزا یشی وتحریکی و با غلظتmgkg ۱۰۰ اثر بازدارنده کاهشی بر ن یتریفیکاسیون هم در خاکهای آهکی و هم در خاکهایغیر آهکی داشته است (داسک، ۱۹۹۵ ). با این حال ، اثر کادمیم بر پویائی نیتروژن خاک های من اطق خشک و نیمه خشک، به ویژه به طور کمی و کیفی هنوز مشخص نشده است . لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت های مختلف کادمیم بر مراحل مختلف معدنی شدن نیتروژن در یک خاک مرتعی است.