سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آلاله متقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت اله پیردشتی – استاد یار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این تحقیق به صورت آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه ساری به منظور مطالعه صفات کیفی ارقام مختلف سویا در پاسخ به مقادیر مختلف کمپوست به صورت جداگانه و تلفیق با کود شیمیایی انجام شد. کرت های اصلی عبارت از شش سطح کودی شامل سطوح ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار کمپوست زباله شهری، سطوح ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار کمپوست زباله شهری غنی شده با ۵۰ % کود شیمیایی مورد نیاز خاک ، فقط کود شیمیایی (سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم به میز ان ۷۵ کیلوگرم در هکتار ) و شاهد بودند . کرت های فرعی نیز شامل سه رقم سویا (۰۳۳، ۰۳۲ و JK) بود. نتایج نشان داد که تمام تیمارهای کودی (به غیر از کمپوست در سطح ۲۰ تن در هکتار ) عملکردی بیش از شاهد تولید کردند. همچنین غلظت نیتروژن و پروتئین دانه در تمام تیمارهای کودی بیش از شاهد بود . بین ارقام مختلف سویا به غیر از محتوی فسفر بذر تفاوت معنیداری از لحاظ صفات مورد مطالعه وجود داشت به طوری که بیشترین غلظت نیتروژن و پروتئین دانه در لاین ۰۳۲ و بالاترین محتوی پتاسیم بذر در لاین ۰۳۳ مشاهده شد . همچنین بالاترین درصد روغن بذر از لاین ۰۳۳ تحت تیمارهای ۲۰ تن در هکتار کمپوست و کود شیمیایی به دست آمد . در بین صفات مورد مطالعه محتوی نیتروژن، پتاسیم و پروتئین بذر دارای همبستگی مثبت و معنی داری (به ترتیب *۰/۳۱=r و **۰/۳۹=r و *۰/۳۱=r) با عملکرد دانه بودند.