مقاله اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد توليد شير و برخي متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد توليد شير و برخي متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجاله کلزا
مقاله گاوهاي شيرده
مقاله توليد شير
مقاله تركيبات شير
مقاله متابوليت هاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منيعي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: كركودي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تاثير کنجاله کلزا بر عملکرد توليد شير و برخي متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده نژاد هلشتاين مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور از ۱۲ راس گاو شيرده هلشتاين زايش سوم که داراي ميانگين وزني ۵۵ ± ۵۸۵ كيلوگرم، ميانگين توليد شير ۶ ± ۳۶ كيلوگرم و ميانگين روزهاي شيردهي ۲۲ ± ۱۰۹ بودند، استفاده گرديد. اين پژوهش در قالب طرح مربع لاتين (چرخشي در زمان) با ۴ تيمار که حاوي ۴ منبع پروتييني (۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد کنجاله کلزا از كل سهم پروتيين حاصل از کنجاله هاي پروتييني) به عنوان بخش متغير و ۴ دوره زماني در ۳ مربع، انجام شد. آزمايش به ۴ دوره عادت پذيري ۱۴ روزه و نمونه برداري ۱۰ روزه تقسيم شد. پس از پايان هر دوره ترکيبات شير شامل چربي، پروتئين، لاکتوز، کل مواد جامد، مواد جامد بدون چربي و اوره نمونه هاي شير و تري يدوتيرونين، تيروکسين و آلبومين نمونه هاي خون اندازه گيري شد. افزايش سطح کنجاله کلزا در جيره هاي آزمايشي به طور معني داري، منجر به افزايش درصد چربي، پروتيين (درصد و کيلوگرم در روز)، لاکتوز، کل مواد جامد شير و مواد جامد بدون چربي گرديد. همچنين افزايش سطح کنجاله کلزا در جيره هاي آزمايشي تاثير معني داري بر ميزان توليد شير خام و توليد شير تصحيح شده بر اساس ۴ درصد چربي، چربي شير (کيلوگرم در روز)، اوره شير و نيز تري يدوتيرونين، تيروکسين و آلبومين خون نداشت. به نظر مي رسد که کنجاله کلزا مي تواند تا ۷۵ درصد از كل سهم پروتيين حاصل از کنجاله هاي پروتييني جايگزين گردد.