سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
مجید امینی دهقی – استادیار دانشگاه شاهد
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
امین صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود اوره در سه سطح (۰، ۴۰، ۸۰ کیلو گرم در هکتار) و سوپر فسفات تریپل در سه سطح ( ۰ ، ۳۰، ۶۰ کیلوگرم در هکتار ) بر میزان عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شاهد اجرا گردید . نتایج حاصله حاکی از آن است که بین تیمارهای کود ازته از نظر عملکرد یعنی تعداد گل و وزن خشک گل در بوته اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۱ وجود داشت و ۸۰ کیلو گرم ازت با تولید ۸۴۲/۲ گل و ۲۰/۶۳ گرم گل در هر بوته بیشترین عملکرد رادر مقایسه تیمار شاهد با تولید ۵۰۰/۴ گل و ۱۱/۰۶ گرم در هر بوته کمترین میزان تولید گل و وزن خشک گل را داشته است . بین تیمارهای کود فسفات از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود داشته و بیشترین عملکرد مربوط به ۶۰ کیلو گرم فسفات در هکتار با تولید ۷۱۶/۲۶ گل و ۱۸/۱۷ گل و ۱۸/۱۷ گرم در هر بوته بوده است بنابراین مناسبترین تیمار جهت حداکثر عملکرد سطح سوم کود ازته وسطح سوم کود فسفاته یعنی مصرف ۸۰ کیلوگرم ازت و ۶۰ کیلوگر م فسفات در هر هکتار پیشنهاد می شود . از نظر مقدار اسانس بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده گردید به طور کلی از نظر میزان عملکرد و درصد اسانس در گیاه بابونه ۸۰ کیلوگرم ازت و ۶۰ کیلوگرم فسفات در هکتار توصیه می شود.