سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
ناصر اکبری – استادیار دانشگاه لرستان
محسن بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور م طالعه تأثیر کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد ، اجزای عملکرد ، درصد و عملکرد روغن آفتابگردان (واریته آلستار )، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با ۱۶ تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید. در این آزمایش کود مورد نظر در نسبت های کل کود، یک دوم کود ، یک سوم کود و یک چهارم کود تقسیط و در دوره های رشدی ( ۱- به هنگام کاشت ، ۲- در ارتفاع ۱۵ سانتی متری گیاه ، ۳- به هنگام تشکیل طبق و ۴- به هنگام شروع گلدهی ) در دسترس گیاه قرار داده شد از ترکیب سطوح این دو فاکتور ، جمعاً ۱۶ تیمار کودی شکل گرفت . نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که حداکثر عملکرد دانه (۹۶۶/۳ کیلو گرم در هکتار) از تیمار شماره ۶ (یک دوم کود به همراه کاشت و یک دوم کود در ارتفاع ۱۵ سانتی متری گیاه ) و حداقل عملکرد دانه (۵۶۱/۸ کیلو گرم در هکتار) از تیمار شماره ۱۱ (یک دوم کود به هنگام تشکیل طبق ویک دوم کود به هنگام شروع گلدهی) حاصل گردید. عملکرد طبق در تیمار تیمارشماره ۶ نسبت به شاهد تقریباً ۱/۵ برابر افزایش داشت. تیمار شماره ۶ با ۲۳۱۰ کیلوگرم در هکتار و تیمار شماره ۱۱ با ۱۲۸۵ کیلوگرم در هکتار به ترتیب حداکثر و حد اقل عملکرد طبق را به خود اختصاص دادند . بیشترین و کمترین شاخص برداشت از تیمار شماره ۶ و تیمار شماره ۱۱ به ترتیب معادل ۸/۲۸۳% و ۵/۹۴۲% به دست آمد . نتایج به دست آمده از بررسی تقسیط کود دی آمونیوم فسفات در مراحل مختلف رشد آفتابگردان ، اثر معنی داری را بر درصد روغن و عملکرد روغن دا نه نشان داد و تیمار یک دوم کود به همراه کاشت و یک دوم کود در ارتفاع ۱۵ سانتی متری گیاه از نظر درصد روغن و عملکرد روغن مناسب ترین تیمار شناخته شد