سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهریار بابازاده – کارشناس ارشدموسسه تحقیقات برنج کشور
مسعود کاوسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مهرداد اسفندیاری – دانشیارگروه علوم دانشگاه تهران
مجید نحوی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

زمان مصرف کود نیتروژن یکی از روش های کلیدی مدیریتی است که برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن در اختیار ما می باشد. برای افزایش کارآیی مصرف نیتروژن و در نتیجه مصرف دقیق و صحیح کود نیتروژن باید نیاز گیاهان در طول فصل رشد به درستی درک شود. لذا به منظور بررسی مناسب ترین مقدار کود نیتروژن و بهترین روش تقسیط براساس مراحل رشد گیاه بر عملکرد برنج، هیبرید آزمایشی با شش روش مختلف تقسیط به صورت: (پایه)، ( ۵۰ درصد پایه + ۵۰ درصد اوایل پنجه زنی)، ( ۵۰ درصد پایه + ۵۰ درصد آغاز تشکیل جوانه اولیه در خوشه)، ( ۵۰ درصد پایه + ۲۵ درصد حداکثر پنجه زنی + ۲۵ درصد آبستنی )، (۳۳/۳۳ درصد پایه + ۳۳/۳۳ درصد اوایل پنجه زنی + ۳۳/۳۳ درصد آبستنی )، ( ۷۰ درصد پایه + ۳۰ درصد آغاز تشکیل جوانه اولیه در خوشه) و سه سطح از ت ۹۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره در سال ۱۳۸۴ در مزرعه آزمایشات موسسه تحقیقات برنجکشور در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ۱۸ تیمار بر روی برنج رقم هیبرید اجرا گردید نتایج این تحقیق نشانداد اثر متقابل نحوه تقسیط کود در مقدار کود بر روی عملکرد دانه، مساحت برگ پرچم، تعداد دانه پر شده، تعداد دانه پر نشده در خوشه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است و مقادیر نیتروژن و نحوه تقسیط آن مطابق با نیازمندی گیاه در مراحل رشد از شاخص های مهم و تأثیرگذار بر روی عملکرد و اجز ا عملکرد برنج هیبرید می باشد لذا با توجه به معنی دار شدن عملکرد دانه از لحاظ اثر متقابل روش های مختلف تقسیط در مقدار کود و نتایج مقایسه میانگین تیمارها، کاربرد روش تقسیط کودی چهارم ( ۵۰ % کود پایه در مرحله نشاءکاری + ۲۵ % در مرحله حداکثر پنجه زنی + ۲۵ % در مرحله آبستنی ) و مقدار مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار توصیه می گردد که بیشترین عملکرد به مقدار ۷۹۷۸ کیلوگرم در هکتار را به خود اختصاص داده است.