سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پور – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن برکارایی مصرف کود و بیوماس تولیدی ارقام ذرت آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود نیتروژن در کرت های اصلی (صفر، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار ) و فاکتور دوم ارقام ذرت د ردو سطح (دابل کراس ۳۷۰ و سینگل کراس ۳۰۱) بود. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن ، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژن قرار گرفتند . بیشترین بیوماس علوفه ایی در به کارگیری ۲۴۰ کیلوگرم کود نیتروژن و هیبرید دابل کراس ۳۷۰ به دست آمد. بیوماس تولیدی درسطوح کودی ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در واحد سطح عملکردی مشابه و بیشتر از ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار تولید نمودند . مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش کود مصرفی کارایی مصرف کود کاهش یافت به طوری که میزان این کارایی از ۱۵/۵ کیلوگرم بر کیلوگرم در مصرف ۸۰ کیلوگرم نیتروژن به ۹/۴ کیلوگرم بر کیلوگرم در مصرف ۲۴۰ کیلوگرم کود نیتروژن کاهش یافت . اثر رقم بر کارایی مصرف کود نیز معنی دار گردید و میزان این کارایی در هیبرید دابل کراس ۳۷۰ بیشتر از هیبرید سینگل کراس ۳۰۱ براورد گردید.