سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فضل الله کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی مجیدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نوشین بوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات میزان کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت در محل ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . عوامل مورد بررسی شامل دو عامل : الف) رقم در چهار سطح شامل ارقام SC704،SC700، SC500،SC302، و ب) میزان کود نیتروژن در سه سطح ۱۵۰، ۲۰۰ ، ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منابع اوره بودند. نتایج آزمایش نشان داد که بین عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد و ارقام SC700 و SC704 به ترت یب با میانگین عملکردهای ۹/۵ و ۸/۶ تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند . تفاوت سطوح مختلف کود نیتروژن از نظر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نیز معنی دار گردیدو بالاترین عملکرد دانه مربوط به مصرف میزان ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با میانگین عملکرد ۹/۰۴۶ تن در هکتار بود. اثر متقابل معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده شد و رقم ۷۰۴ در سطح کودی ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشترین عملکرد را نشان داد.