سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا حسینی جلال آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین شمسی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زراعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد ارقام جو، آزمایشی در مزرعه هنرستان کشاورزی امام حسین(ع) رفسنجان در سال ۸۶-۱۳۸۵ اجرا گردید . آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد . نیتروژن به عنوان عامل اصلی در چهار سطح ( ۱۲۵، ۱۰۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) و ارقام جو به عنوان عامل فرعی در سه رقم (کارون در کویر ، والفجر و لاین EBYTM82-12) در نظر گرفته شدند . صفات عملکرد دانه ، شاخص برداشت وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد وزن هزار دانه ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به طور معنی داری با مصرف مقادیر بیشتر کود نیتروژن افزایش یافتند و در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حداکثر عملکرد دانه (۵/۳۱۷ تن در هکتار ) به دست آمد . در عین حال از نظر شاخص برداشت تفاوت معنی داری بین سطوح نیتروژن مشاهده نشد هر چند که میزان شاخص برداشت با افزایش مصرف نیتروژن کاهش یافت. تفاوت ارقام در کلیه خصوصیات مورد بررسی (به غیر از وزن هزار دانه ) از نظر آماری معنی دار بود. رقم کارون در کویر از بیشترین عملکرد دانه (۵/۰۷۱ تن در هکتار) و شاخص برداشت (۴۰/۵۴ ) برخوردار بود . رقم والفجر نیز بیشترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص داد. اثر متقابل رقم × کود نیتروژن در مورد هیچیک از صفات مورد اندازهگیری معنیدار نبود