سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کرامت سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهید باهنر کرمان
نوشین بوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد غده سیب زمینی در کشت زمستانه در منطقه گرمسیری جیرفت آزمایشی با استفاده از کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج به مرحله اجرا درآمد . فاصله بین بوته ها روی خطوط به عنوان فاکتور اص لی در چهار سطح ، بوته ها ۱۵ سانتی متر، ۲۰ سانتی متر، ۲۵ سانتی متر و ۴۰ سانتی متر و مقادیر کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح ، بدون نیتروژن، ۶۰ کیلوگرم در هکتار، ۱۲۰ کیلوگرم و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار منظور شدند. نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود نیتروژن و اثر فاصله بوته ها روی ردیف بر عملکرد غده سیب زمینی معنی دار است . حداکثر عملکرد غده سیب زمینی از تیمار فاصله بین بوتهای ۲۰ سانتی متر (تراکم ۶۶۶۶۶ بوته در هکتار) و مصرف ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار با عملکرد ۴۰/۵۰ تن در هکتار به دست آمد ولی با تیمار ۱۲۰ کیلوگرم کود نتیروژن خالص و فاصله بین بوته ای ۲۵ سانتی متر، با عملکرد غده سیب زمینی ۳۶/۰۰ تن در هکتار اختلاف معنی داری نداشت . رابطه بین وزن غده ها و تعداد غده ها منفی بود و عملکرد غده سیب زمینی در این آزمایش بیشتر تحت تأثیر وزن غده قرار گرفت، بیشترین وزن غده در فواصل روی ردیف ۲۰ و ۲۵ سانتی متر با مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص به دست آمد . رابطه ارتفاع گیاه با عملکرد سیب زمینی مثبت بود و بالاترین ارتفاع ۶۷/۵۰ سانتی متر از تیماری که حداکثر عملکرد غده را داشت، حاصل شد.