سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خسرو عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مجید امینی دهقی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
بهنام صبوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه رازی
قباد شعبانی – استانداری کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر دو عامل زر اعی کود ازته و تراکم بوته بر رشد ، عملکرد دانه و کمیت و کیفیت اسانس بذر زیره سبز تحت شرایط اقلیمی استان لرستان، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در مکان در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سه منطقه گرمسیر (پلدختر)، معتدله (خرم آباد) و سردسیر (ازنا خرم آباد ) استان لرستان در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ ۱۳۸۴ به اجرا درآمد . کود ازته به عنوان عامل اصلی در چهار سطح ۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم بوته به عنوان عامل فرعی در سه سطح ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ بوته در مترمربع اعمال شد . تجزیه آماری نتایج نشان داد که بین سه منطقه کاشت از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت و درصد اسانس بذر در سطح ۱% تفاوت معنی دار وجود داشت. افزایش نیتروژن و تراکم بوته در واحد سطح ، سبب افزایش سرعت رشد محصول شد . عملکرد و اجزای عملکرد دانه و درصد اسانس بذر به طور معنی داری تحت تأثیر کاربرد سطوح مختلف نیتروژن قرار گرفت (۱%). حداکثر تعداد چتر در بوته (۳۹/۹۴ عدد)، دانه در چتر (۹/۱۹ عدد )، بهترین عملکرد بیولوژیکی برابر ۱۸۷۸ کیلوگرم در هکتار ، عملکرد دانه ( ۹۰۳ کیلوگرم در هکتار )، بیشترین وزن هزار دانه (۴/۳۷ گرم ) و بالا ترین درصد اسانس (۲/۰۷%) با کاربرد ۵۰ کیلوگرم ازت در هکتار و حداکثر شاخص برداشت معادل ۵۰/۵۳ درصد با مصرف ۲۵ کیلوگرم در هکتار مربوط بود. بین سه منطقه کاشت از نظر همه عوامل ذکر شده در تشکیل عملکرد بجز وزن هزار دانه منطقه معتدله مناسب ترین منطقه بود. تراکم ۱۲۰ بوته در متر مربع به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار ، با بیشترین درصد اسانس (۲/۶۹%) و نیز عملکرد دانه بالا ( ۱۰۵۰ کیلوگرم در هکتار ) و کشت در منطقه معتدله به عنوان مناسبترین تیمار پیشنهاد گردید.