سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ندا اسمعیلی پور – کارشناس ارشدزراعت
احمد نادری – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
شهرام لک – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این پژوهش درسال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ به منظور ارزیابی اثر کود نیتروژن وتراکم بوته برعملکردک می و کیفی دانه کلزا رقم هایولا ۴۰۱ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحداهوازاجرا گردید . پژوهش به صورت طرح کرت های خردشده درقالب بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا شد.کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی دارای سه سطح (N2=96 ،N1=80 و N3=115 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار) وتراکم بوته بعنوان عامل فرعی دارای سه سطح (،D1=50، D2=70 و D3=90 بوته درمتر مربع ) بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد . کود نیتروژن وتراکم بوته اثر معنی داری برعملکرد ، عملکردروغن ودرصد روغن کلزا رقم هایولا ۴۰۱ دارد ، بطوری که باافزایش مصرف کود نیتروژن عملکرد دانه ، عملکرد روغن ودرصد روغن افزایش یافت . همچنین با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، عملکرد دانه وعملکرد روغن افزایش ودرصد روغن دانه کاهش یافت. بین اثرات متقابل کود نیتروژن × تراکم بوته بر عملکرد دانه و عملکرد روغن اختلاف معنی داری مشاهده نشد ، اما اثر متقابل نیتروژن × تراکم بوته بردرصد روغن در سطح احتمال ۵% معنی دار شد . بیشترین درصد روغن در ترکیب تیمار ۱۱۵ کیلوگرم نیتروژن درهکتار و ۵۰ بوته درمترمربع با میانگین ۴۴/۷ درصد حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه کلزا به شرط استفاده مناسب از عوامل محیطی و زراعی از پتانسیل تولید بالایی در شرایط آب و هوایی اهواز برخوردار است.