سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ترکمان – کارشناس ارشد زراعت، عضو هیات علمی سازمان آموزش و پرورش همدان
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران، کرج
مجتبی ترکمان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی همدان
ناصر مجنون حسینی – دانشیار دانشگاه تهران، کرج

چکیده:

به منظور بر رسی اثر سطوح مختلف تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا در آمد . فاکتور A شامل چهار تیمار کودی صفر ، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار و فاکتور B شامل سه سطح تراکم بوته ( ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ بوته در متر مربع) و دو رقم کلزا SLM 046 و Opera بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش کاربرد نیتروژن طول دوره گلدهی افزایش یافت و وزن هزار دانه و تعداد د انه در غلاف نیز افزایش یافت نشان دادند که این امر درنهایت باعث افزایش عملکرد دانه در ارقام کلزا گردید . با افزایش سطوح نیتروژن و تراکم بوته عملکرد و اجزای عملکرد افزایش یافت به طوری که بیشترین میانگین از بالاترین سطوح کاربرد نیتروژن و تراکم ۹۰ بوته در مترمر بع به دست آمد. با افزایش کاربرد نیتروژن و تراکم بوته، ارتفاع گیاه و ارتفاع پایین ترین شاخه غلاف دار افزایش یافت به طوری که تیمار ۳۰۰ کیلوگرم کود اوره و تراکم ۹۰ بوته در متر مربع دارای بیشترین ارتفاع گیاه و ارتفاع پایینترین شاخه غلاف دار از سطح زمین بود.