سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف نصیری – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد رضا شکیبا – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولیزاده – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر میزان کود نیتروژنه و قطع آبیاری بعد از گلدهی برروی عملکرد و پروتئین دانه جو(رقم والفجر) آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تبریز با استفاده از یک طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. اثرات چهار سطح کود نیتروژن (صفر، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار(و چهار سطح قطع آبیاری ( ۱- آبیاری کامل، ۲- قطع آبیاری بعد از گلدهی و انجام یک آبیاری ۱۰ روز بعد، ۳- قطع آبیاری بعد از گلدهی و انجام یک آبیاری ۲۰ روز بعد و ۴- قطع کامل آبیاری بعد از گلدهی) در نظر گرفته شد. کود دهی در سه مرحله پنجه زنی ، ساقه رفتن و سنبله دهی انجام گرفت . اثر کود نیترژون برروی عملکرد کاه در سطح احتمال ۵ درصد و برای صفات عملکرد بیولوژیک ، عملکرد دانه، درصد پروتئین دانه و عملکرد پروتئن دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. اثر قطع آبیاری بعد از گلدهی برروی صفات عملکرد دانهو عملکرد کاه در سطح احتمال ۵ درصد و برروی عملکرد بیولوژیک و درصد پروتئین دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید. اثرات کود نیتروژنه و قطع آبیاری برروی شاخص برداشت غیرمعنی دار شدند . اثر متقابل کود نیتروژنه ´ قطع آبیاری بعد از گلدهی بر روی هیچیک از صفات مورد مطالعه در این آزمایش معنی دار نبود. اختلاف معنی داری در عملکرد کاه ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بین مصرف ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده نشد. مقایسه میانگینها در تمامی صفات مورد مطالعه اختلاف معنیداری بین سطح اول و دوم قطع آبیاری را نشان نداد.