سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه نجارزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر برخی از شاخص های رشد کلزا در شرایط آب و هوایی شمال شرق شهرستان اهواز (ملاثانی )، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پ ژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گردید . در این آزمایش گوگرد در سه سطح ( ۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و بر در چهار سطح ( ۰، ۲/۵، ۵ و ۱۰ کیلوگرم در هکتار) مورد بررسی قرار گرفتند . بررسی روند رشد اثر مصرف گوگرد و بر بر شاخص های رشد معنی دار بوده و نتایج نشان داد که سطح ۲/۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین تجمع ماده خشک ، بیشترین شاخص سطح برگ و بیشترین سرعت رشد را دارا می باشد. ۴۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار بیشترین تجمع ماده خشک و بیشترین سرعت رشد را نشان داد و تیمار ۸۰۰ کیلوگرم گوگرد در هک تار بیشترین شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ را دارا بود . بنابراین کاربرد گوگرد و بر می تواند موجب افزایش رشد و عملکرد کلزا شود.