سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه نجارزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف گوگرد و بر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط آب و هوایی شمال شرق خوزستان (ملاثانی)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پ ژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گرد ید. در این آزمایش گوگرد در سه سطح ( ۰ ، ۴۰۰ و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و بر در چهار سطح (۰، ۲/۵، ۵ و ۱۰ کیلوگرم در هکتار ) مورد بررسی قرار گرفتند . سطوح مختلف بر بر درصد روغن دانه ، عملکرد روغن و پروتئین دانه اثر معنی داری داشت. نتایج به دست آمده حاکی از معنادار شدن اثرات متقابل گوگرد و بر بر عملکرد روغن و عملکرد پروتئین دانه بود که نشان دهنده وجود تغییرات متفاوت عملکرد روغن در سطوح مختلف بر با تغییر دادن مقدار گوگرد است . بیشترین درصد و عملکرد روغن دانه با کاربرد ۸۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار و ۲/۵ کیلوگرم بر در هکتار به دست آمد . بنابراین، کاربرد گوگرد و بر می تواند عملکرد کلزا را از نظر کمی و کیفی بهبود بخشد.