مقاله اثر سطوح نيتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح نيتروژن و علف كش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر متقابل
مقاله علف هرز
مقاله عملکرد
مقاله ماده خشک
مقاله مديريت تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي تلاوت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: عالمي سعيد خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي رقابت گندم و خردل وحشي (Sinapis arvensis) در سطوح نيتروژن و علف كش، آزمايشي در سال ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين، در شمال اهواز اجرا شد. طرح آماري مورد استفاده، كرت هاي خردشده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار بود. سطوح نيتروژن (صفر، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ كيلوگرم در هكتار) در كرت هاي اصلي جاي گرفتند. هر كرت اصلي به ۵ كرت فرعي خرد شده و ۴ سطح علف كش تري بنورون متيل (صفر، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ گرم در هكتار) به همراه كنترل كامل علف هاي هرز (به عنوان كرت شاهد) در كرت هاي فرعي جاي داده شدند. نتايج نشان داد كه اثر متقابل سطوح نيتروژن و علف كش بر عملكرد دانه گندم و همچنين ماده خشك خردل وحشي معني دار شد. با افزايش كاربرد نيتروژن، در هنگام عدم كنترل علف هاي هرز يا در سطوح پايين علف كش، عملكرد دانه  گندم و همچنين ماده خشك خردل وحشي در واحد سطح به طور معني داري به ترتيب كاهش و افزايش يافت. در سطوح پايين نيتروژن، تفاوت ميان سطوح كنترل علف هاي هرز كاهش يافت، به نحوي كه در اين سطوح نيتروژن، ماده خشك خردل وحشي به شدت كاهش پيدا كرد. در مجموع، افزايش مصرف نيتروژن موجب كاهش توان رقابتي گندم در برابر خردل وحشي و نياز به مصرف علف كش بيشتر در اين آزمايش گرديد. بيشترين ماده خشك خردل وحشي با ۱۸۰ كيلوگرم نيترون و بدون كنترل علف هاي هرز به دست آمد. بيشترين عملكرد دانه  گندم در سطح ۱۸۰ كيلوگرم نيتروژن و ۲۰ گرم علف كش در هكتار به دست آمد.