مقاله اثر سطوح کود دامي و تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين در منطقه ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح کود دامي و تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين در منطقه ميانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله ذرت شيرين
مقاله عملکرد دانه
مقاله کود دامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرام شرمين
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سطوح کود دامي و تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين، آزمايشي به صورت فاکتوريل با ۳ تکرار در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه طي سال ۱۳۸۷ اجرا شد. تيمارهاي مورد استفاده شامل: سطوح کود دامي به عنوان فاکتور اول (صفر، ۲۰، ۴۰ و۶۰ تن در هکتار) و تاريخ کاشت به عنوان فاکتور دوم (۱ ارديبهشت، ۲۰ ارديبهشت و ۱۰ خرداد) و رقم مورد استفاده ذرت شيرين واريته چيس بود. نتايج نشان داد که سطوح متفاوت کود دامي و تاريخ هاي متفاوت کاشت از نظر تعداد دانه در رديف، تعداد کل دانه در بلال، وزن هزار دانه و عملکرد بيولوژيکي از نظر آماري داراي اختلاف معني داري در سطح ۱% بودند. بررسي ها نشان داد که تاريخ هاي مختلف کاشت اثر معني داري بر عملکرد دارشته و مناسب ترين تاريخ کاشت با عملکرد ۷٫۵۶۴ تن در هکتار اول ارديبهشت بود. تاريخ هاي کاشت ۲۰ ارديبهشت و ۱۰ خرداد به ترتيب نسبت به مناسب ترين تاريخ کاشت، ۱۸٫۵ و ۳۲٫۲ درصد کاهش عملکرد داشتند. بيشترين عملکرد در تيمار ۶۰ تن در هکتار کود دامي معادل ۷٫۶۷۷ تن در هکتار به دست آمد و مقادير کود دامي ۴۰، ۲۰ و شاهد نسبت به تيمار ۶۰ تن در هکتار کود دامي به ترتيب ۱۴٫۹، ۲۵٫۳ و ۳۲٫۳ درصد کاهش عملکرد داشتند. لذا، نتـايج اين آزمايش نشان داد که کاربرد ۶۰ تن در هکتار و تاريخ کاشت اول ارديبهشت بيشترين عملکرد دانه را در ذرت شيرين رقم چيس در منطقه ميانه توليد مي کند.