سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نعمتی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد صدقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
رئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
میرناصر سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مناسبتر ین تاریخ کاشت و سطح کودی نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت رقم ۴۰۴ در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق ادبیلی به اجرا در آمد . از طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار استفاده شد . تاریخهای کاشت ( ۲۰ ، ۳۰ اردیبهشت و ۹ خرداد) به عنوان کرت های اصلی و سطوح مختلف نیتروژن (۰، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ kg/ha) به عنوان کرت های فرعی منظور شدند. بر اساس نتایج آزمایش، حداکثر عملکرد دانه در سطح کودی ۱۵۰kg N/ha به میزان ۹۵۳۷/۱۲Kg/ha به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد ۳۱% افزایش داشت، در حالی که سطح کودی ۲۲۵Kg N/ha عملکردی به میزان ۷۷۶۶/۴۴kg/ha تولید کرد که نسبت به تیمار شاهد فقط ۷% افزایش نشان داد. در سطح کودی ۱۵۰ ، حداکثر مقدار برای صفات تعداد دانه در ردیف ، تعداد دانه در بلال و اندازه دانه به دست آمد و سه سطح دیگر کودی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند . اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و نیز بر تعداد دانه در بلال ، قطر چوب بلال ، وزن چوب بلال ، وزن کل دانه در بلال ، وزن هزار دانه ، طول دانه و طول بلال معنی دار بود . وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هر بلال در تاریخ های کاشت اول و دوم بیشترین مقدار را داشت ولی حداکثر تعداد دانه در بلال از تاریخ کاشت سوم حاصل شد. حداکثر عملکرد دانه از تاریخ کاشت اول به دست آمد (۹۳۰۵/۷۳kg/ha) . اثر متقابل دو عامل مورد بررسی از نظر عملکرد دانه معنی دار بود و حداکثر عمکرد زمانی تولید شد که سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار با تاریخ کاشت اول در نظر گرفته شد. کمترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم در سطح کودی شاهد تولید شد.