مقاله اثر سلنيت سديم و پودر زردچوبه بر عملكرد، كيفيت لاشه و متابوليت هاي آنتي اكسيداني خون جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۶۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: اثر سلنيت سديم و پودر زردچوبه بر عملكرد، كيفيت لاشه و متابوليت هاي آنتي اكسيداني خون جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله تنش گرمايي
مقاله سلنيت سديم
مقاله زردچوبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رياسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاهي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ فر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير دو تركيب آنتي اكسيداني (سلنيت سديم و زردچوبه) بر عملكرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي سويه راس در شرايط تنش گرمايي بررسي شد. اين آزمايش با استفاده از ۱۸۰ قطعه جوجه يكروزه در قالب يك طرح بلوك هاي كامل تصادفي با روش فاكتوريل (۳×۲) انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل جيره هاي حاوي سطوح صفر و ۳/۰ ميلي گرم سلنيت سديم، صفر، ۵ و ۱۰ گرم زردچوبه در كيلوگرم خوراك بودند. جوجه ها تا سن ۲۸ روزگي در دماي ۳۰-۲۸ درجه سانتي گراد و پس از آن تا ۴۲ روزگي در دماي ۳۵-۳۲ درجه سانتي گراد (از ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر، به مدت ۶ ساعت در روز) نگهداري شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه تنش گرمايي مصرف خوراك و افزايش وزن جوجه هاي گروه شاهد را در مقايسه با ديگر تيمارها بطور معني داري (۰۵/۰>P) كاهش داد. بهترين ضريب تبديل (۸۱/۱) با مصرف ۳/۰ ميلي گرم در كيلوگرم سلنيت سديم در جيره حاصل شد.استفاده از سلنيت سديم و (يا) زردچوبه در جيره غذايي تاثيري بر بازده لاشه جوجه ها نداشت. با مصرف ۱۰ گرم در كيلوگرم زردچوبه درصد چربي حفره شكمي بطور معني داري (۰۵/۰>P) كاهش يافت. غلظت آنزيم هاي گلوتاتيون پراكسيداز (GPx) و سوپراكسيدديسموتاز (SOD) در پلاسماي خون جوجه هاي بطور معني داري (۰۵/۰>P) تحت تاثير سلنيت سديم جيره غذايي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه در شرايط تنش گرمايي استفاده همزمان از آنتي اكسيدان هاي معدني و آلي اثر بهتري دارد.